ANGOLKONZULTACIO.HU KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Adatkezelő

Név: Dr. Nagy György - egyéni vállalkozó, nemzetközi angol nyelvtanár
Székhely: 2234 Maglód, Sugár út 96.
Levelezési cím: 2234 Maglód, Sugár út 96.
Nyilvántartási szám: 56589676
Adószám: 57921754-1-33
Telefonszám: +36-20-242-6534
E-mail: angolkonzultacio@outlook.com


Az Adatkezelő (Dr. Nagy György egyéni vállalkozó, továbbiakban Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatások minőségének legmagasabb szinten tartása iránt, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Az Adatkezelő partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó és az adatkezelő nem ugyan az a személy. Az adatfeldolgozó a weboldal tárhelyét, azaz a weboldal összes adatát és fájlát tároló tárhely szolgáltató: a SimplyBook.me (lásd alább). 
Azoknak a személyeknek, akikkel együtt dolgozok a törvényi kötelezettségnek eleget téve számlát állítok ki. A számlában a következő adatok szerepelnek: név, adószám, lakcím, ország. Az adatokat a billingo.hu biztosítja, így ez a cég ezeknek az adatoknak a feldolgozója. A billingo.hu adatvédelmi irányelveit és általános szerződési feltételeit lásd a billingo.hu honlapon. 

Személyes adatok lekérdezése 

Ezen a weboldalon lehetősége van a látogatónak megtudni, hogy a weboldal róla milyen adatokat tárol az adatbázisban. Az adatok lekéréséhez a kapcsolatfelvétel után 48 órán belül kerülhet sor. Ekkor az oldal üzemeltetője a kért adatokat a kérelmezőnek megadja. Ezt követően a kérelmezőnek lehetősége van az általa kért adatok módosítására vagy a teljes törlés kérésére.

A látogató azonnal is hozzáférhet azokhoz az adatokhoz, amelyeket a weboldal róla tárol (lásd a weboldal alján: "Személyes adatok lekérdezése").

Adatok továbbítása

A weboldal üzemeltetője semmilyen esetben és senkinek nem adja át a weboldallal kapcsolatban tárolt adatokat. Az adatok védelmének érdekében, a jogosulatlan adatszerzés ellen minden lehetséges dolgot megtesz, a személyes adatokat védi.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok védelme érdekében. Amennyiben mégis biztonsági incidens történik, azaz más, jogosulatlan fél adatokhoz fér hozzá, akkor az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti a hatóságokat, valamint az összes érintett személyt a személyes adatokat érintő esetről.

Definíciók

személyes adat: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek;
Info tv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
A weboldalon történő böngészéssel a rendszer statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatok nincsenek összekapcsolva semmilyen egyéb személyes adattal, és nem köthetőek össze a látogató személyével.

Cookie-k (sütik) használatáról

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban megfigyelje a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A weboldal e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel.
Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt. A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.

Adatkezelés célja

Az adatokat az adatkezelő a törvényi kötelezettsége miatt, valamint személyes kapcsolattartás céljából kezeli. Az adatkezelő továbbá felhasználhatja az összegyűjtött adatokat hírlevelek küldése céljából is.

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Az elfeledtetéshez való jog:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt kerül sor.
Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

A weboldal kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a weboldal felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A weboldal kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A weboldal kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az írásos kérés útján.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
·       a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
·       a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
·       a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
APPOINTLET IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
(Fordítás. A magyar és az angol nyelvű változat közül minden tekintetben az angol nyelvű változat az irányadó. Az angol nyelvű változat az appointlet.com oldalon található.)Az Appointlet-nél ("Szolgáltatás") nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet és az Ön adatainak biztonságát, ezért szeretnénk átláthatóan tájékoztatni Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk és védjük az adatokat.A jelen dokumentumban olvasható információk nagy része a különböző törvények és rendeletek, például a GDPR és a CCPA figyelembevételével készült. Ennek ellenére szeretnénk röviden megosztani néhány olyan filozófiát, amely az Appointlet-nél az adatok és az adatvédelem kezelésének jelenlegi és jövőbeni módját vezérli.
 • Az Ön által megadott vagy az Ön nevében gyűjtött adatok teljes mértékben az Ön tulajdonát képezik, és igény szerint az Ön rendelkezésére állnak, valamint igény szerint eltávolításra kerülnek.
 • Az adatokat kötelezettségnek tekintjük, és csak a minimálisan szükséges mennyiséget gyűjtjük és osztjuk meg, hogy nagyszerű szolgáltatást nyújthassunk Önnek.
Igyekeztünk ezt a dokumentumot a lehető legegyértelműbbé és legkönnyebben érthetővé tenni, de ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk.
Ha nem ért egyet ezzel a politikával, kérjük, ne lépjen be a szolgáltatásunkba, és ne használja azt.
Kikre vonatkozik ez a szabályzat
 • Ügyfeleinkre, akik regisztráltak a szolgáltatásunkra (Angol Konzultáció)
 • Ügyfeleink végfelhasználói, akik kapcsolatba lépnek a Szolgáltatásunkkal (Tanuló)
Milyen adatokat gyűjtünk Önről
Akkor gyűjtünk Önről adatokat, amikor Ön az alábbiakban leírtak szerint a Szolgáltatásunk igénybevételével megadja azokat nekünk.
 • Fiók- és profiladatok - A Szolgáltatásra történő regisztráció során gyűjtünk Önről adatokat, például nevet és e-mail címet, valamint egyéb különböző beállításokat és elérhetőségi adatokat.
 • Az Ön által a Szolgáltatásunkon keresztül megadott tartalom - A Szolgáltatásunk használata során különböző információkat gyűjtünk az Ön vállalatáról és az Ön által az ügyfeleinek nyújtott Szolgáltatásokról.
 • A támogatási csatornáinkon keresztül megadott információk. Ha úgy dönt, hogy igénybe veszi ügyfélszolgálatunkat, akkor minden olyan információt begyűjtünk, amelyet Ön megoszt velünk.
 • Fizetési információk - Ha úgy dönt, hogy prémium csomagjaink egyikére frissít, fizetési információkat, például hitelkártya adatokat gyűjtünk.
Milyen adatokat gyűjtünk automatikusan
A Szolgáltatás használata során bizonyos adatokat automatikusan kapunk Öntől.
 • A Szolgáltatás Ön általi használata - Amikor Ön használja a Szolgáltatást, nyomon követünk bizonyos információkat, hogy jobban megértsük, hogyan használja a Szolgáltatást, például milyen funkciókat és milyen gyakran használja.
 • Eszköz- és kapcsolati információk - Különböző információkat gyűjtünk az Ön hálózati kapcsolatáról, például az IP-címet, hogy meg tudjuk védeni a Szolgáltatást a visszaélésekkel szemben. Az Ön eszközéről is gyűjtünk információkat; például, hogy milyen típusú (laptop, táblagép stb.) és milyen böngészőt használ, hogy javítani tudjuk a Szolgáltatás minőségét, valamint hogy megoldhassuk az esetlegesen felmerülő problémákat.
 •  ütik és egyéb nyomkövető technológiák - Szolgáltatásunk sütiket használ, hogy a bejelentkezés után felismerhessük Önt. Ezek segítenek nekünk az Ön azonosításában is, amikor problémákat oldunk meg.
Hogyan használjuk fel az általunk gyűjtött adatokat
Az, hogy hogyan használjuk fel az Ön adatait, attól függ, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatást. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön adatait.
 • A Szolgáltatás nyújtása és az Ön élményének testreszabása - Az Ön adatait a Szolgáltatás nyújtásához és az Ön igényeihez való igazításához használjuk fel.
 • Termékfejlesztéshez és kutatáshoz - Szolgáltatásunk javítása érdekében gyakran megnézzük az ügyféladatainkat, hogy jobban megértsük, mire használja Ön a Szolgáltatást. Ha például azt tapasztaljuk, hogy ügyfeleink bizonyos webkonferencia-szolgáltatókat használnak, akkor ezeket az információkat felhasználjuk arra, hogy integrációkat fejlesszünk ki ezekkel a szolgáltatásokkal.
 • Ügyféltámogatáshoz - Az Ön adatait a technikai problémák megoldására és a segítségkérések megválaszolására használjuk.
 •  Biztonság és védelem céljából - Az Önre vonatkozó információkat a fiókja ellenőrzésére és a gyanús vagy csalárd viselkedés megfigyelésére használjuk.
Hogyan osztjuk meg az általunk gyűjtött adatokat
Szolgáltatásunk működéséhez szükségszerűen meg kell osztanunk az Ön bizonyos adatait a Szolgáltatás többi felhasználójával és néhány harmadik féllel.
Megosztás más Szolgáltatás-felhasználókkal
 • Időpontfoglaláshoz - Meg kell osztanunk az Ön néhány adatát, hogy tudják, mit és kivel foglalnak időpontot.
 • Adminisztrációhoz - Bizonyos típusú fiókok esetében meg kell osztanunk az Ön adatait a fiók adminisztrátorával (adminisztrátoraival). Például az Ön nevét és e-mail címét megosztjuk a fiók adminisztrátorával.
Megosztás harmadik felekkel
Azok a harmadik felek, akikkel adatokat osztunk meg, ezt a mi közvetlen utasításunkra teszik, és betartják az Ön adatainak védelmét szolgáló irányelveket.
 • Szolgáltatók – Azért dolgozunk néhány harmadik fél szolgáltatóval, hogy lehetővé tegyük az ügyfélszolgálatot, a tárhelyet/fejlesztést, a fizetési folyamatokat és a kommunikációt.
 • Integrációs partnerek - Ha úgy dönt, hogy kihasználja a különböző integrációink előnyeit, akkor a kívánt feladat elvégzéséhez szükséges minimális mennyiségű adatot osztjuk meg velük.
 • Jogi / bűnüldözési - Kivételes körülmények között megoszthatjuk az Önre vonatkozó információkat egy harmadik féllel, ha úgy véljük, hogy a megosztás szükséges az alkalmazandó törvényeknek, szabályozásoknak vagy kormányzati kéréseknek való megfeleléshez.
Hogyan tároljuk és védjük az általunk gyűjtött adatokat
Az Ön adatainak kezelése során rendkívüli gondossággal járunk el, és adott esetben mindig az iparági szabványokat alkalmazzuk.
Hogyan tároljuk és továbbítjuk az adatokat
 •  Az Ön adatait az Amazon Web Services Egyesült Államokban található adatközpontjaiban tároljuk.
 •  A Szolgáltatás felhasználói és harmadik felek közötti adattovábbításhoz mindig biztonságos kapcsolatot (TLS/SSL) használunk.
 • Az adatbázisainkban nyugalmi állapotban tárolt összes adatot titkosítjuk.
 • A fizetési adatokat számlázási szolgáltatónknál tároljuk, amely megfelel a PCI-DSS szabványnak.
 • Az adatbázisunkhoz való hozzáférés az alkalmazottak egy kiválasztott csoportjára korlátozódik.
Számos biztonsági intézkedéssel igyekszünk megvédeni az Ön adatait, azonban kérjük, ne feledje, hogy egyetlen rendszer sem 100%-ig biztonságos.
Mennyi ideig tároljuk az adatokat
A felhasználói adatokat különböző ideig tároljuk, az adatok típusától és attól függően, hogy Ön hogyan konfigurálta a Szolgáltatásunkat.
 • Fiókadatok - A fiókadatokat a fiók élettartama alatt őrizzük meg, mivel a Szolgáltatás használatához kötelező. Megőrzünk továbbá minden olyan adatot, amely a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez és a viták rendezéséhez szükséges.
 • Az Ön által megadott tartalom - Ha fiókja deaktiválásra kerül, az Ön által megadott tartalmak egy részét megőrizzük, hogy a Szolgáltatás más felhasználói, akikkel Ön együttműködött, a Szolgáltatást továbbra is az elvárt módon használhassák.
 • Foglalási adatok - Alapértelmezés szerint a foglalási adatokat a fiók élettartamáig megőrizzük. Azonban beállíthatja, hogy a Szolgáltatásunk automatikusan törölje a foglalási adatokat egy bizonyos idő elteltével, miután azok már nem hasznosak az Ön számára.
 • Fizetési adatok - A fizetési adatokat a fiók élettartama alatt tároljuk, mivel azok kötelezőek a Szolgáltatásunk használatához.
Értesítés a biztonság megsértéséről
72 órán belül értesítjük Önt, amint tudomására jut egy olyan biztonsági rés vagy konfigurációs gyengeség, amely lehetővé tette az Ön adatainak felfedését.
Hogyan férhet hozzá és kezelheti adatait
Határozottan hiszünk abban, hogy Önnek hozzáférést kell biztosítanunk ahhoz, hogy adatait tetszés szerint exportálhassa vagy törölhesse.
Az Ön jogai
Számos joggal rendelkezik, amelyeket bármikor gyakorolhat:
 • Joga van arra, hogy strukturált, elektronikus formátumban kérjen egy másolatot az adataidról.
 • Jogában áll tiltakozni adatai felhasználása ellen.
 • Az adatai törlésének kérelmezéséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog").
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kéréseket, például olyan helyzetekben, amikor a teljesítés egy másik felhasználó személyes adatainak nyilvánosságra kerülését eredményezné, vagy amikor törvény tiltja ezt.
Azokban a helyzetekben, amikor Ön arra kért minket, hogy adataikat harmadik féllel osszuk meg, előfordulhat, hogy kérésének teljesítése érdekében kapcsolatba kell lépnie ezekkel a felekkel.
Ha megoldatlan problémái vannak, vagy úgy érzi, hogy jogait megsértettük, joga van panaszt tenni a lakóhelye szerinti ország adatvédelmi hatóságánál.
Hogyan kell adatigénylést benyújtani
Bizonyos esetekben automatizált eszközökkel segítünk az adatok megszerzésében vagy törlésében, más esetekben pedig adatigénylést kell benyújtania ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Adatkérés benyújtásához kérjük, jelentkezzen be fiókjába, és használja az ügyfélszolgálati eszközöket. Alternatívaként küldhet nekünk e-mailt a fiók létrehozásához használt címről.
Bizonyos helyzetekben további személyazonossági igazolást kérhetünk, hogy biztosítani tudjuk más ügyfeleink adatainak védelmét.
Hogyan érheti el és frissítheti adatait
Szolgáltatásunk lehetővé teszi, hogy Ön a Szolgáltatáson belül hozzáférjen adataihoz és frissítse azokat. Például fiókjából hozzáférhet profilinformációihoz, valamint a foglalási adatokhoz és más, korábban megadott tartalmakhoz.
Hogyan törölheti adatait
Ha szeretné, hogy fiókjának adatait töröljék, kérjük, adjon be adatigénylést. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos adatokat meg kell őriznünk az Ön profilján belül nyilvántartási célokból vagy jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében.
A kommunikációról való lemondás
Az egyes e-mailek alján található leiratkozási link segítségével lemondhat a tőlünk érkező promóciós üzenetekről. A promóciós e-mailekről való leiratkozás után is továbbra is kap tőlünk tranzakciós e-maileket.
Adathordozhatóság
Az adathordozhatóság az a lehetőség, hogy az Ön egyes adatait olyan formátumban kapja meg, amelyet egyik szolgáltatásról a másikra átvihet. Ha ezt kéri, akkor a számlaadataiból elektronikus fájlt biztosítunk Önnek.
Egyéb fontos adatvédelmi információk
Gyermekekkel kapcsolatos politikánk
Szolgáltatásunkat nem 16 év alatti személyek számára fejlesztettük ki, és tudatosan nem gyűjtünk tőlük személyes adatokat.
A jelen szabályzat változásai
Időről időre megváltoztathatjuk ezt a szabályzatot. Minden változást közzéteszünk az appointlet.com oldalon, és ha jelentős változásokról van szó, e-mailben és a Szolgáltatáson belül is értesítjük Önt. A jelen szabályzat korábbi változatait is megőrizzük, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt a szabályzatot a változások miatt.
Ha nem ért egyet a jelen szabályzat bármely változásával, akkor fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával.
Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy adatkérése van, kérjük, forduljon hozzánk, ha bejelentkezik a Szolgáltatásunkba és használja az ott található ügyfélszolgálati eszközt, vagy írjon nekünk a help+privacy@appointlet.com e-mail címre.

 

MOODLE TANULÁSMENEDZSMENT-RENDSZER SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
(Fordítás. A magyar és az angol nyelvű változat közül minden tekintetben az angol nyelvű változat az irányadó. Az angol nyelvű változat a moodle.com oldalon található.)
A Moodle Pty Ltd és vállalatai ("Moodle", "mi" vagy "minket") a nyílt forráskódú Moodle projekt középpontjában álló vállalat: az oktatók segítése világunk javítására. Ez az adatvédelmi nyilatkozat meghatározza, hogy a Moodle hogyan gyűjt és használ fel Önről információkat, amikor termékeit és szolgáltatásait ("szolgáltatásaink") használja, és miért gyűjtünk bizonyos személyes adatokat. Ez a tájékoztató azt is elmagyarázza, hogy Ön milyen választási lehetőségeket hozhat azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel az Ön adatait.
Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Ezért fogadtuk el az alábbi sarkalatos jogszabályt: Az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete ("GDPR"). Ez az adatvédelmi tájékoztató az általunk kezelt valamennyi személyes adatra vonatkozik.
A jelen adatvédelmi tájékoztatóban "személyes adat" alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ értendő. Azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.
Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön rendelkezésére bocsáthassuk, gyűjtenünk kell az Ön személyes adatait. Biztosítjuk, hogy az általunk gyűjtött és felhasznált információk kizárólag erre a célra szolgálnak. Az Ön személyes adatait mindig meghatározott célból dolgozzuk fel, az összegyűjtött adatok jellege pedig a velünk való interakciójától függ. E tekintetben elkötelezettek vagyunk az átláthatóság mellett.
A személyes adatok ellenőrzésének vagy feldolgozásának jogalapjai a következők:
 - A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás): Ön tájékozott beleegyezését adja nekünk, vagy ésszerű elvárása van arra vonatkozóan, hogy adatait bizonyos módon használjuk fel - például, hogy részt vegyen közösségi vitáinkban, vagy hogy értesüljön új szolgáltatásokról vagy ajánlatokról. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adott szolgáltatáson belül a "törlöm az adataimat" menüpont kiválasztásával, vagy a privacy@moodle.com címre küldött kéréssel;
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont (Szerződés): Szolgáltatásaink nyújtása és az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítése, amelyek általában szolgáltatási feltételekhez vagy partnerségi megállapodáshoz kapcsolódnak;
- GDPR 6.1. cikk c) pontja (jogi kötelezettség): Jogi kötelezettségeink teljesítésének szükségessége; és/vagy
- GDPR 6.1. cikk f) pontja (Jogos érdek): Amennyiben ez jogos érdekünkben áll. Kizárólag a "jogos érdekekre" támaszkodunk az általunk vagy az általunk igénybe vett harmadik felek által végzett adatkezelés jogalapjaként az említett célokból:
1) új alkalmazottak, vállalkozók és más, velünk dolgozó személyek toborzása és beavatása;
2) a velünk dolgozó személyek, például alkalmazottak és vállalkozók egészségügyi és biztonsági célú vészhelyzeti kapcsolattartása;
3) üzletfejlesztés; vagy
4) bejelentkezési rendszerek biztosítása a felhasználók számára meglévő közösségi médiafiókjaikon keresztül.
Amennyiben az Ön adatainak feldolgozását konkrét jogalapra alapozzuk, és Ön tiltakozni kíván a feldolgozás ellen, tisztában kell lennie azzal, hogy előfordulhat, hogy Ön nem tudja továbbra is igénybe venni szolgáltatásainkat.
Az általunk feldolgozott személyes adatok különleges kategóriái (GDPR 9. cikk) a következők:
 - biometrikus adatok arcképek formájában, amennyiben Ön feltöltötte és mi tároljuk az Ön profilképét;
- egészségügyi adatok a velünk dolgozó alkalmazottak, vállalkozók és más személyek tekintetében; és/vagy
- a különleges személyes adatok bármely olyan különleges kategóriája, amelyet bármely felhasználó önként ad meg szolgáltatásaink használata során (például egy fórumon vagy egy beadványban).
Ha különleges kategóriájú személyes adatokat (lásd a GDPR 9. cikkét) kell továbbítanunk harmadik félnek, azt kizárólag a GDPR 6. cikke szerinti jogalapokkal összhangban tesszük, a fentiek szerint.
Hogyan gyűjtjük a személyes adatokat?
A Moodle személyes adatokat gyűjt Öntől, amikor kapcsolatba lép velünk. Ez történhet a weboldalainkon keresztül, telefonon keresztül, személyesen, beleértve, de nem kizárólagosan, amikor Ön:
 - egyéni vagy vállalati felhasználói fiókot hoz létre;
- támogatást kér;
- online tanfolyamra, vizsgára, tanúsításra, képzésre, webcastra vagy más eseményre jelentkezik, illetve részt vesz rajta;
- információt vagy anyagokat kér;
- felmérésekben vagy értékelésekben vesz részt;
- promóciókban, versenyekben vagy nyereményjátékokban való részvétel;
- vásárlás az üzletünkön keresztül vagy termékek regisztrálása;
- állásért folyamodni;
- kérdéseket vagy észrevételeket küldhet; vagy
- fórumainkon vagy más interaktív weboldalainkon tartalmat vagy hozzászólásokat küldjön.
Hogyan használjuk a személyes adatokat?
Előfordulhat, hogy az Önnel való kapcsolattartás során az Ön személyes adatait továbbítanunk kell a Moodle-lal szerződésben álló harmadik fél szolgáltatóknak, jelen esetben a Vidya Mantra Corporation hosting vállalatnak. Minden harmadik fél, akivel megosztjuk az Ön adatait, köteles az Ön személyes adatait biztonságban tartani és csak a szükséges szolgáltatásnyújtáshoz felhasználni. Ha az Ön adataira már nincs szükség a szolgáltatás teljesítéséhez, az említett harmadik feleket arra utasítjuk, hogy a szokásos eljárásainknak megfelelően rendelkezzenek az Ön adataival.
Arra törekszünk, hogy harmadik fél szolgáltatókkal adatfeldolgozási megállapodásokat kössünk annak biztosítása érdekében, hogy csak az Ön adatait dolgozzák fel az általunk adott utasításoknak megfelelően.
Hogyan tároljuk a személyes adatokat?
Az Ön által megadott adatokat a GDPR-nak megfelelő módon dolgozzuk fel (gyűjtjük, tároljuk és használjuk). Fizikai, szervezeti és technikai biztosítékokat tartunk fenn minden birtokunkban lévő személyes adatra vonatkozóan. Törekszünk arra, hogy az Ön adatait pontosan és naprakészen tartsuk, és ne őrizzük meg azokat a szükségesnél hosszabb ideig. Bizonyos adatokat a törvényeknek megfelelően meg kell őriznünk, például a jövedelemadóhoz és az ellenőrzéshez szükséges információkat. Azt, hogy a személyes adatok bizonyos fajtáit mennyi ideig kell megőrizni, az adott üzleti szektorra vonatkozó követelmények és elfogadott gyakorlatok szabályozzák. A személyes adatokat az egyéni üzleti igények függvényében az említett időszakokon túl is meg lehet őrizni.
A személyes adatok különböző formáit addig kezeljük, ameddig az szükséges és arányos a megadott céllal, és a személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig tároljuk, figyelembe véve a jogi és szolgáltatási követelményeket.
Marketing
Nem áll érdekünkben semmilyen adatot gyűjteni azon túl, ami ahhoz szükséges, hogy szolgáltatásaink az Ön számára működjenek. Ha marketing céllal vesszük fel Önnel a kapcsolatot, nem fogunk kizárólag erre az adatvédelmi nyilatkozatra támaszkodni. Igyekszünk az Ön hozzájárulását megfelelően kikérni. A Moodle nem ad el adatokat, és a jövőben sem áll szándékában ilyet tenni.
Adatvédelmi jogok
Bármikor, amikor az Ön személyes adatai a birtokunkban vannak, vagy azokat feldolgozzuk, Önt a következő jogok illetik meg:
- (GDPR) hozzáférési jog - joga van másolatot kérni az Önről tárolt információkról;
- (GDPR) helyesbítési jog - joga van az Önről tárolt pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítéséhez;
- (GDPR) az elfeledtetéshez való jog - bizonyos körülmények között kérheti az Önről tárolt adatok törlését a nyilvántartásunkból;
- (GDPR) az adatkezelés korlátozásához való jog - bizonyos feltételek fennállása esetén joga van az adatkezelés korlátozásához;
- (GDPR) a hordozhatósághoz való jog - joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt adatokat egy másik szervezetnek továbbítsuk;
- (GDPR) tiltakozáshoz való jog - Önnek joga van tiltakozni bizonyos típusú adatkezelések, például a közvetlen marketing ellen;
- (GDPR) tiltakozási jog az automatizált feldolgozás ellen, beleértve a profilalkotást is - Önnek joga van ahhoz is, hogy ne legyenek kitéve az automatizált feldolgozás vagy profilalkotás joghatásainak;
- (GDPR) bírósági felülvizsgálathoz való jog: amennyiben a hozzáférési jog alapján elutasítjuk a kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért. Önnek joga van panaszt tenni az alábbiakban ismertetett módon;
Önnek joga van tudni:
- a gyűjtött személyes adatok kategóriáit;
- az összegyűjtött személyes adatok konkrét darabjait;
- azon források kategóriái, amelyekből személyes adatokat gyűjtünk;
- milyen célokra használjuk fel az Ön személyes adatait;
- azon harmadik felek kategóriáit, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait; és/vagy
- azon információk kategóriái, amelyeket harmadik feleknek adunk át.
Ha azonban az Ön adatkezelője (jelen esetben a Vidya Mantra Corporation) nevében kezeljük az Ön adatait, akkor közvetlenül velük kell felvennie a kapcsolatot: legal@vidyamantra.com
Más weboldalak adatvédelmi nyilatkozatai
Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Ha az Ön által használt weboldal nem nálunk található, vagy ha egy másik weboldalra mutató linkre kattint, javasoljuk, hogy olvassa el annak adatvédelmi nyilatkozatát.
Amennyiben nem mi kezeljük az Ön személyes adatait, például ha a Moodle-szoftver saját tárhelyen van, kéréseit a weboldal adatkezelőjéhez kell intéznie, mivel mi nem férünk hozzá az Ön személyes adataihoz.
Gyermekek és személyes adatok
A Moodle-nál tisztában vagyunk a 16 év alatti gyermekek személyes adatainak védelmének fontosságával. Nem áll szándékunkban személyes adatokat gyűjteni egy gyermektől. Ha úgy gondolja, hogy egy gyermek személyes adatokat közölt, vagy hogy személyes adatokat tárolunk egy gyermekről, kérjük, írjon nekünk a privacy@moodle.com címre.
Ellenőrzés
Mielőtt személyes adatigényléssel élnénk, ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. Elfogadjuk a személyes Moodle-fiókján keresztül, bejelentkezve benyújtott kérést. Néha további információkra van szükségünk, például útlevelének, jogosítványának vagy személyi igazolványának színes másolatára.
Adatvédelmi nyilatkozatunk módosításai
A Moodle szükség esetén vagy az alábbiakra reagálva frissíti adatvédelmi nyilatkozatunkat:
 - a közösségünktől, ügyfeleinktől, az illetékes hatóságtól, az iparágtól vagy más érdekelt felektől érkező visszajelzésekre;
- termékeink vagy szolgáltatásaink változásai; és/vagy
- az adatfeldolgozás vagy a szabályzat változásai.
Hogyan lépjen kapcsolatba velünk
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben a privacy@moodle.com címen, illetve postai úton a következő címen:
Moodle Pty Ltd.
PO Box 303
West Perth WA 6872
Ausztrália
Hosting szolgáltató:
Vidya Mantra Corporation
SDF D-08, Noida Special Economy Zone, Block A, Sector 81, Noida, Uttar Pradesh 201305
Email: support@vidyamantra.com
Telefon: +91-9971035577, +91-9667705582, +91-9811701428
Hogyan lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal
Itt további független elérhetőségeket adunk meg, ha szükség lenne rájuk.
Ha kérdése van, vagy panaszt kíván tenni azzal kapcsolatban, hogy személyes adatait hogyan kezeljük (vagy harmadik felek a fentiek szerint), vagy hogyan kezeltük panaszát, joga van kapcsolatba lépni egy felügyeleti hatósággal, valamint adatvédelmi tisztviselőnkkel, a Data Compliance Europe Ltd.
Független adatvédelmi tisztviselőnk a következő:
Data Compliance Europe Ltd.
12 City Gate
Lower Bridge Street, Dublin 8
Írország
E-mail: moodle@datacomplianceeurope.eu
Telefon: +353 1 6351580
Felügyeleti hatóságunk:
Adatvédelmi biztos
Canal House
Station Road, Portarlington
R32 AP23 Co Laois
Írország
E-mail: info@dataprotection.ie
Telefon: +353 57 8684800
 
BIGBLUEBUTTON VIDEOKONFERENCIA SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
(Fordítás. A magyar és az angol nyelvű változat közül minden tekintetben az angol nyelvű változat az irányadó. Az angol nyelvű változat a bigbluebutton.org oldalon található.
BigBlueButton Inc. ("BigBlueButton") elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot azért készítettük, hogy ismertessük a weboldalaink felhasználóitól gyűjthető személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat, beleértve a https://bigbluebutton.org, a https://demo.bigbluebutton.org, bármely más, erre az Adatvédelmi szabályzatra mutató linket tartalmazó oldal (mindegyik "Webhely" és együttesen a "Webhelyek"), a BigBlueButton iOS és Android alkalmazásai ("Alkalmazások"), és/vagy a BigBlueButton egyéb kapcsolódó termékeinek vagy szolgáltatásainak nyújtása során gyűjtött adatok, beleértve, korlátozás nélkül, a BigBlueButton tárhelyét (együttesen a "Szolgáltatások").  Azzal, hogy személyes adatokat ad meg az Oldalainkon, Alkalmazásainkon vagy Szolgáltatásainkon keresztül, Ön kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő gyűjtéséhez és feldolgozásához.  Ha nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, kérjük, ne használja az Oldalakat, Alkalmazásokat vagy Szolgáltatásokat.  A BigBlueButton az Oldalakon, Alkalmazásokon vagy Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött személyes adatok felhasználása a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokra korlátozódik.
Az Ön személyes adatainak gyűjtése 
Olyan információkat gyűjtünk Öntől, mint például a kereszt- és vezetékneve, e-mail és levelezési címe, szakmai címe, cégneve és navigációs adatok, például URL-ek (Uniform Resource Locators), amikor kitölti a Webhelyünkön található "Kapcsolatfelvétel" űrlapot.  Amikor Ön Szolgáltatásokat rendel a Webhelyeinkről vagy az Alkalmazásainkról, Ön megadja nekünk vagy harmadik fél fizetési szolgáltatónak a tranzakció lebonyolításához szükséges információkat, amelyek magukban foglalhatják az Ön nevét, hitelkártyaadatait, számlázási és szállítási adatait.  Az Ön nevében is tárolhatunk információkat, például a fiókja segítségével tárolt fájlokat és üzeneteket. Ha visszajelzést ad nekünk, vagy e-mailben lép kapcsolatba velünk, akkor az Ön nevét és e-mail címét, valamint az e-mailben szereplő egyéb tartalmakat gyűjtjük.  Ha részt vesz valamelyik felmérésünkben, további profilinformációkat gyűjthetünk.  Más típusú személyes és demográfiai adatokat is gyűjtünk, amelyeket Ön önkéntesen ad meg nekünk.
Tudatosan nem gyűjtünk semmilyen információt 13 év alatti gyermekektől, kivéve, ha és amíg egy iskola vagy oktatási intézmény megfelelő hozzájárulást és felhatalmazást nem ad a 13 év alatti diáknak a Szolgáltatások használatára, és a BigBlueButton számára az ilyen diákról történő adatgyűjtésre. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a legal@bigbluebutton.org. címen, ha úgy véli, hogy véletlenül 13 év alatti gyermektől gyűjtöttünk személyes adatokat a megfelelő hozzájárulások nélkül, hogy az ilyen adatokat a lehető leghamarabb törölhessük.
Annak érdekében, hogy webhelyeink, alkalmazásaink és szolgáltatásaink hasznosabbak legyenek az Ön számára, szervereink (amelyeket harmadik fél szolgáltató üzemeltethet, jelenes esetben a Blindside Networks) információkat gyűjtenek Önről, beleértve a böngésző típusát, az operációs rendszert, az internetprotokoll (IP) címet (egy szám, amelyet az internet használatakor automatikusan hozzárendelnek az Ön számítógépéhez, és amely munkamenetről munkamenetre változhat), a domain nevet és/vagy a látogatás dátum/idő bélyegzőjét.  A BigBlueButton tárhelyünk gyűjti a keresztnevét, vezetéknevét, a munkamenetben való tartózkodásának hosszát, valamint a munkamenet során megosztott minden információt, amely magában foglalja a hanganyagot, a szavazásra adott válaszokat, a kézfelemelést, a chat-üzeneteket és a videót.  Emellett sütiket és webjelzőket (az alábbiakban leírtak szerint), valamint URL-címeket használunk, hogy információkat gyűjtsünk a látogatásának dátumáról és időpontjáról, a megoldásokról és az információkról, amelyekre keresett és amelyeket megtekintett. A legtöbb internetes szolgáltatáshoz hasonlóan mi is automatikusan összegyűjtjük és naplófájlokban tároljuk ezeket az adatokat minden alkalommal, amikor meglátogatja az Oldalainkat, használja az Alkalmazásainkat, vagy hozzáfér a fiókjához a hálózatunkon.  Ezeket az automatikusan gyűjtött adatokat összekapcsolhatjuk személyazonosításra alkalmas adatokkal.
A sütik olyan kis információdarabok, amelyeket egy weboldal küld a számítógép merevlemezére, miközben Ön egy weboldalt nézeget. Használhatunk munkamenet sütiket (amelyek lejárnak, amint bezárja a böngészőjét) és állandó sütiket (amelyek a számítógépén maradnak, amíg Ön nem törli őket), hogy személyesebb és interaktívabb élményt nyújtsunk Önnek a Weboldalainkon.
A "web beacon-ok" olyan digitális képek, amelyeket az Oldalainkon és az e-mailjeinkben található információk naplózására használunk. A webjelzőket a cookie-k kezelésére, a látogatások számlálására és annak megismerésére használjuk, hogy milyen marketing működik és milyen nem.  Webjelzőket használunk arra is, hogy megállapítsuk, hogy Ön megnyitotta-e az e-mailjeinket, vagy reagált-e rájuk.
A flash sütiket arra használjuk, hogy tároljuk az Ön preferenciáit, mint például a hangerőszabályozás, vagy hogy a webhelyeinken megtekintett tartalom alapján jelenítsünk meg tartalmat, hogy személyre szabjuk a látogatását. Harmadik fél partnerek, akik bizonyos funkciókat biztosítanak weboldalainkon, például videókat, Flash sütiket helyezhetnek el az Ön eszközén. Ők Flash sütiket használhatnak az Ön webböngészési tevékenységének nyomon követésére és személyre szabott reklámok megjelenítésére.  A Flash sütik az adatok mennyisége, típusa és tárolásának módja miatt különböznek a többi sütitől.  A böngészője által biztosított cookie-kezelő eszközök általában nem távolítják el a Flash sütiket. Ha többet szeretne megtudni a Flash sütikről, arról, hogy ki helyezett el Flash sütiket az Ön eszközén, és hogyan kezelheti a Flash sütik adatvédelmi és tárolási beállításait, látogasson el ide:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118.
Nem ellenőrizzük a Flash sütiket elhelyező vagy nyomon követő harmadik felek adatvédelmi gyakorlatát, és ez az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki az ő gyakorlatukra.  A Flash sütiket elhelyező vállalatok adatvédelmi szabályzatát kell felkeresnie, hogy megismerje a gyakorlatukat.
Analitika:
Analitikai szolgáltatásokat vehetünk igénybe annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják az Oldalakat és az Alkalmazásokat.  Ezek a szolgáltatások sütiket és szkripteket használnak olyan információk gyűjtésére és tárolására, mint például a felhasználók interakciója az Alkalmazásainkkal, a felhasználók által az Alkalmazásaink használata során tapasztalt hibák, eszközazonosítók, a felhasználók által az Oldalak látogatásának gyakorisága, az általuk meglátogatott oldalak, valamint az Oldalakra való eljutás előtt használt egyéb oldalak.  A Google Analytics-től kapott információkat kizárólag az Oldalaink, Alkalmazásaink és Szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk fel. A Google Analyticsről további információkat az alábbi linkeken talál:
http://www.google.com/privacy_ads.html, http://www.google.com/privacy.html és http://www.google.com/analytics/tos.html
A harmadik fél által végzett analitika segítségével gyűjtött információkat nem kapcsoljuk az Ön személyazonosításra alkalmas adataihoz.
Blogok:
Oldalaink és Alkalmazásaink nyilvánosan elérhető blogot kínálnak.  Tisztában kell lennie azzal, hogy az ezeken a területeken megadott információkat mások is elolvashatják, összegyűjthetik és felhasználhatják, akik hozzáférnek ezekhez a területekhez. Bármikor, amikor a blogunkban posztol, kérjük, legyen tudatában annak, hogy a posztolást egy harmadik fél alkalmazásával teszi meg, és mi nem férünk hozzá ezekhez az információkhoz, illetve nem rendelkezünk azok felett ellenőrzéssel.  Ez az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki ezeknek a harmadik feleknek a gyakorlatára.  A harmadik fél alkalmazásával való interakciójára az azt biztosító vállalat adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.
Vélemények:
Elégedett ügyfelek személyes beszámolóit jeleníthetjük meg az Oldalainkon, egyéb ajánlások mellett.  Az Ön beleegyezésével az Ön ajánlását az Ön nevével együtt közzétehetjük.  Ha frissíteni vagy törölni kívánja az Ön által írt ajánlást, lépjen kapcsolatba velünk a legal@bigbluebutton.org címen.
Személyes adatok megosztása 
Mielőtt személyes adatait bármilyen más célra felhasználnánk vagy megosztanánk, mint amire eredetileg megadta nekünk, vagy ahogyan azt a jelen Adatvédelmi szabályzat egyébként előírja, az Ön hozzájárulását kérjük.  Személyes adatait nem adjuk el vagy adjuk bérbe harmadik félnek marketing célokra, kivéve, ha Ön erre engedélyt adott nekünk.
Társult vállalatok:
Bár jelenleg nincs anyavállalatunk, leányvállalatunk, közös vállalatunk vagy más, közös irányítás alatt álló vállalatunk (együttesen "Társult vállalatok"), a jövőben előfordulhat, hogy lesz.  Az Ön adatait részben vagy egészben megoszthatjuk ezekkel a Társvállalatokkal, amely esetben megköveteljük a Társvállalatoktól a jelen Adatvédelmi szabályzat betartását.
Harmadik felek szolgáltatói:
Megoszthatjuk az Ön személyes adatait harmadik fél szolgáltatókkal, kizárólag abból a célból, hogy a Webhelyünkön keresztül az Ön számára kínált szolgáltatásokat nyújtsuk. Megoszthatjuk például az adatokat olyan szolgáltatókkal, akik a weboldalainkat hosztolják, vagy e-mail szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben.  Ezeknek a harmadik feleknek csak a kért szolgáltatás vagy tranzakció teljesítéséhez szükséges minimális mennyiségű személyes adatot adjuk meg.
Egyéb közzétéetek:
A BigBlueButton nyilvánosságra hozhatja az Önre vonatkozó információkat, ha úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges (a) a törvényeknek való megfeleléshez vagy a törvényes kérések és jogi eljárások megválaszolásához; vagy (b) a BigBlueButton, a Szolgáltatások felhasználói vagy bármely személy jogainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme vagy megóvása érdekében, beleértve megállapodásaink, irányelveink és felhasználási feltételeink érvényesítését, vagy (c) vészhelyzetben bármely személy személyes biztonságának védelme érdekében.  Megoszthatjuk az Önre vonatkozó információkat bármely fúzióval, finanszírozással, felvásárlással, csőddel, megszűnéssel, tranzakcióval vagy eljárással kapcsolatos vagy azokkal kapcsolatos tárgyalások során is, amelyek üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egészének vagy egy részének más vállalat részére történő értékesítésével, átruházásával, elidegenítésével vagy nyilvánosságra hozatalával járnak. Abban az esetben, ha az információk ilyen módon kerülnek megosztásra, erről értesítést teszünk közzé a Weboldalainkon.
Megoszthatjuk másokkal a saját felhasználásuk céljából a nem azonosított és/vagy összesített adatokat is.
Közösségi hálózati felületek:
Lehetővé tehetjük, hogy bizonyos közösségi hálózati platformokhoz ("Közösségi hálózati platformok") (pl. egy Facebook-alkalmazás) csatlakozzon és információkat osszon meg.  Ezen közösségi hálózati platformok használatának választásával Ön engedélyezi a BigBlueButton számára, hogy információkat osszon meg a közösségi hálózati platformmal. Ön például használhat egy alkalmazást arra, hogy a BigBlueButtonnal kapcsolatos közleményeket tegyen közzé a Facebookon.  Ha nem szeretné, hogy továbbra is továbbítsuk az Ön adatait a Közösségi Hálózati Platformnak, akkor módosíthatja adatvédelmi beállításait a Közösségi Hálózati Platformon. Oldalaink bizonyos funkcióit a Közösségi Hálózati Platformok segítségével is elérheti.  Ezek a szolgáltatások hitelesítik az Ön személyazonosságát, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy bizonyos személyes adatokat, például nevét, e-mail címét és más személyes adatokat megosszon velünk egy alkalmazás előzetes kitöltéséhez.  Mivel nem ellenőrizzük az Ön által választott közösségi hálózati platformok és bejelentkezési szolgáltatások adatvédelmi gyakorlatát, és mivel a jelen adatvédelmi szabályzat nem terjed ki ezek gyakorlatára, ezért az Ön által választott közösségi hálózati platformok vagy bejelentkezési szolgáltatások adatvédelmi szabályzatát kell felkeresnie, hogy megismerje azok gyakorlatát.
Az Ön információs választási lehetőségei
Választási lehetőségeket kínálunk Önnek személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával és megosztásával kapcsolatban. Amikor hírleveleket vagy promóciós közleményeket kap tőlünk, "lemondhat" a tőlünk kapott e-mailekben megadott leiratkozási utasítások követésével, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken.  A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket.  Ha szeretné, a böngésző beállításaival jellemzően eltávolíthatja és elutasíthatja az Oldalainkon található cookie-kat. Ha eltávolítja vagy elutasítja a cookie-kat, az hatással lesz arra, hogy az Oldalaink és Szolgáltatásaink hogyan működnek az Ön számára.
Az Ön személyes adatainak módosítása
A fiókjában található néhány személyes adatát a profiljának szerkesztésével módosíthatja a Szolgáltatásokon belül. A módosításokat vagy törléseket kérheti az alábbiakban megadott e-mail címen is.  Amennyiben a törvény lehetővé teszi, 30 napon belül válaszolunk az Ön kérésére.  Előfordulhat, hogy nem tudjuk törölni az archívumunkban tárolt információkat.
Az Ön személyes adatainak biztonsága
A BigBlueButton a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy közzététel megakadályozása érdekében ésszerű adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket tesz a szervereinken tárolt személyes adatainak védelme érdekében.  Ezen intézkedések ellenére tudnia kell, hogy a BigBlueButton nem tudja teljes mértékben kiküszöbölni a személyes adatokkal kapcsolatos biztonsági kockázatokat.  Az interneten keresztül történő továbbítás vagy az elektronikus tárolás egyetlen módszere sem 100%-ban biztonságos, és ezért nem tudjuk garantálni az Ön személyes adatainak abszolút biztonságát.  A Szolgáltatások használata során Ön saját felelősségére tesz közzé bármilyen tartalmat.  Ha bármilyen kérdése van az Oldalaink vagy Alkalmazásaink biztonságával kapcsolatban, az alábbiakban megadott elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba.
Kapcsolatfelvétel a BigBlueButton-nal
A BigBlueButton örömmel fogadja a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatos észrevételeit vagy kérdéseit.  Kérjük, küldjön nekünk e-mailt a legal@bigbluebutton.org címre, vagy írjon nekünk az alábbi címre:
BigBlueButton Inc.
311 St. Patrick's Building
1125 Colonel By Drive Carleton Egyetem
Ottawa, Ontario K1S 5B6 Kanada
Az Adatvédelmi szabályzat módosításai
A BigBlueButton időről időre megváltoztathatja a jelen Adatvédelmi szabályzatot.  Ha változtatunk ezen Adatvédelmi szabályzaton, akkor a fenti "Utolsó frissítés" dátumot is megváltoztatjuk.  Ha az ilyen módosítások lényegesek, a módosításokról szóló értesítést a módosított Adatvédelmi irányelvekkel együtt közzétesszük.  Ha a jelen Adatvédelmi szabályzat módosításainak közzétételét követően továbbra is használja az Oldalakat, Alkalmazásokat vagy Szolgáltatásokat, az azt jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat.  Javasoljuk, hogy időről időre látogasson el erre az oldalra, és tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról.
 
CAMBRIDGEONE.ORG SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
(Fordítás. A magyar és az angol nyelvű változat közül minden tekintetben az angol nyelvű változat az irányadó. Az angol nyelvű változat a cambridgeone.org/privacy oldalon található.)
A Cambridge University Press & Assessment ("Cambridge", "mi", "minket", "miénk") elkötelezett az Ön adatainak védelme és tiszteletben tartása mellett.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat (a Felhasználási feltételeinkkel és az azokban hivatkozott egyéb dokumentumokkal együtt) meghatározza, hogy milyen alapon kezeljük az Öntől gyűjtött vagy az Ön által megadott személyes adatokat. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbiakat, hogy megértse az Ön személyes adataival kapcsolatos nézeteinket és gyakorlatunkat, valamint azt, hogy hogyan kezeljük azokat. A https://www.cambridgeone.org (a "tanulási környezetünk") meglátogatásával Ön elfogadja és hozzájárul a jelen tájékoztatóban leírt gyakorlatokhoz.
Fontos információk és hogy kik vagyunk
Adatkezelő:
Az Egyesült Királyság 2018. évi adatvédelmi törvénye és az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679)) alkalmazásában az adatkezelő a Cambridge-i Egyetem kancellárja, mesterei és ösztöndíjasai, akik a Cambridge University Press & Assessment (Shaftesbury Road, Cambridge CB2 8EA) részlegén keresztül járnak el.
A személyes adatokat nem adjuk el, nem osztjuk meg és nem továbbítjuk, kivéve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
Naprakész iparági eljárásokat alkalmazunk a személyes adatok lehető legnagyobb biztonságban tartása, valamint az elvesztés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés elleni védelem érdekében. Sajnos az interneten keresztül történő információátvitel nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni a tanulási környezethez továbbított adatok biztonságát; minden továbbítás az Ön saját kockázatára történik. Miután megkaptuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk, hogy megpróbáljuk megakadályozni az illetéktelen hozzáférést.
Elérhetőségek:
A jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket szívesen fogadjuk, és azokat a Cambridge University Press & Assessment, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, vagy a következő e-mail címre kell küldeni: privacy@cambridge.org.
Az adatvédelmi nyilatkozat változásai és az Ön kötelezettsége
Az adatvédelmi nyilatkozatunkban a jövőben esetlegesen bekövetkező változásokat ezen a cambridgeone.org oldalon tesszük közzé, és adott esetben e-mailben értesítjük Önt. Kérjük, gyakran látogasson vissza az adatvédelmi nyilatkozatunk frissítései vagy módosításai miatt.
Fontos, hogy az Önről tárolt személyes adataink pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, ha személyes adatai a velünk való kapcsolata során megváltoznak.
Harmadik féltől származó linkek
Tanulási környezetünk időről időre tartalmazhat a Cambridge-i Egyetem más részlegeinek, partnerhálózatainknak, hirdetőinknek és kapcsolt vállalkozásainknak a weboldalaira és platformjaira mutató és onnan induló linkeket. Ha követi az ilyen weboldalakra mutató linket, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, és mi nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget ezekért a tájékoztatókért. Kérjük, ellenőrizze ezeket a közleményeket, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna ezeken a weboldalakon.
Az Önről gyűjtött adatok
Személyes adatnak vagy személyes információnak minősül minden olyan, egy személyre vonatkozó információ, amely alapján az adott személy azonosítható. Nem tartoznak ide azok az adatok, amelyek esetében a személyazonosságot eltávolították (anonim adatok).
A tanulási környezethez való hozzáféréshez szükséges, hogy Ön regisztráljon nálunk. A tanulási környezetünk gyermekek általi használata a szülő vagy gondviselő beleegyezéséhez kötött. A konkrét életkor attól függően változik, hogy Ön melyik országból regisztrál.
Amennyiben egy tanár vagy iskolai adminisztrátor hozza létre a gyermek fiókját, először be kell szereznie a gyermek adatainak e célból történő feldolgozásához szükséges szülői hozzájárulást.
Az interaktív funkciókból, például kapcsolatfelvételi és regisztrációs űrlapokból, valamint online felmérésekből származó bizonyos információkat is gyűjthetünk, felhasználhatunk, tárolhatunk és továbbíthatunk, amelyek különböző típusú személyes adatokat tartalmazhatnak Önről, többek között:
- Az azonosító adatok közé tartozik a keresztnév, vezetéknév, profilkép, szerep (diák/tanár), ország és iskola/intézmény.
- A kapcsolattartási adatok közé tartozik a számlázási cím, az e-mail cím és a telefonszámok.
- A pénzügyi adatok közé tartoznak a bankszámla és a fizetési kártya adatai.
- A Tranzakciós adatok közé tartoznak az Önhöz érkező és az Öntől származó fizetések adatai, valamint az Ön által tőlünk vásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatai.
- A technikai adatok közé tartozik az internetprotokoll (IP) cím, az Ön bejelentkezési adatai, a böngésző típusa és verziója, az időzóna beállítása és helye, a böngésző plugin-ek típusa és verziója, az operációs rendszer és platform, valamint az Ön által a tanulási környezet eléréséhez használt eszközök egyéb technológiája.
- A profiladatok közé tartoznak az Ön bejelentkezési adatai és jelszava, az Ön által végrehajtott vásárlások vagy megrendelések, az Ön első nyelve, az Ön preferenciái, visszajelzései és felmérési válaszai.
- A Használati adatok közé tartoznak azok az információk, amelyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan használja a tanulási környezetünket, termékeinket és szolgáltatásainkat.
- A marketing és kommunikációs adatok közé tartoznak az Ön preferenciái a tőlünk és harmadik felektől származó marketinggel kapcsolatban, valamint az Ön kommunikációs preferenciái.
- Tanulási adatok - magában foglalja a felhasználók által generált adatokat (például írási tevékenységek, beszédtevékenységek); a tanulási környezet által automatikusan generált adatokat (tesztpontszámok, előrehaladás az automatikusan pontozott tevékenységek esetében); és ha Ön egy osztályba van regisztrálva, a tanár által generált adatokat (jegyek, visszajelzések, megjegyzések).
Összevont adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok az Ön személyes adataiból származhatnak, de a törvény szerint nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Ha az összesített adatokat összekapcsoljuk vagy összekapcsoljuk az Ön személyes adataival, hogy azok alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehessen Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban használunk fel.
Nem gyűjtünk semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot Önről (ide tartoznak a faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vonatkozó információk, valamint genetikai és biometrikus adatok), és nem gyűjtünk büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozó információkat sem.
Amennyiben a törvény vagy a velünk kötött szerződés feltételei alapján személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön nem adja meg ezeket az adatokat a kéréskor, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a szerződést, amelyet Önnel kötöttünk vagy próbálunk megkötni (például, hogy árut vagy szolgáltatást nyújtsunk Önnek). Ebben az esetben előfordulhat, hogy le kell mondanunk a velünk szerződésben álló terméket vagy szolgáltatást, de erről az adott időpontban értesítjük Önt.
Hogyan gyűjtik az Ön személyes adatait?
Különböző módszerekkel gyűjtünk adatokat Öntől és Önről, többek között a következők révén:
1. Közvetlen interakciók: Ön vagy iskolája megadhatja nekünk személyazonossági, kapcsolattartási és pénzügyi adatait űrlapok kitöltésével vagy a velünk postai úton, telefonon, e-mailben vagy más módon történő levelezéssel. Ez magában foglalja az Ön által megadott személyes adatokat, amikor Ön:
- termékeinkre vagy szolgáltatásainkra jelentkezik;
- fiókot hoz létre a tanulási környezetünkben;
- a tanulási környezetünkön keresztül kínált szolgáltatásokat és termékeket használja;
- előfizet szolgáltatásunkra vagy kiadványainkra;
- marketingküldést kér az Ön számára;
- részt vesz egy versenyen, promócióban vagy felmérésben; vagy
- visszajelzést ad nekünk.
2. Automatizált technológiák vagy interakciók: Ahogy Ön interakcióba lép a tanulási környezetünkkel, automatikusan gyűjthetünk technikai adatokat az Ön berendezéséről, böngészési műveleteiről és mintáiról. Ezeket az adatokat cookie-k, szervernaplók és más hasonló technológiák segítségével gyűjthetjük. Akkor is kaphatunk Önről Műszaki adatokat, ha Ön más, a cookie-kat alkalmazó webhelyeket látogat meg.
3. Egyéb források: Információkat kaphatunk Önről, ha az általunk üzemeltetett egyéb weboldalakat vagy az általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. Ebben az esetben az adatok gyűjtésekor tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy az adatokat belsőleg megoszthatjuk és kombinálhatjuk a jelen tanulási környezetben gyűjtött adatokkal. Harmadik fél webhelyeiről, például a Facebookról vagy a Google-ról is gyűjthetünk adatokat, ha Ön közösségi bejelentkezést használ. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel is (beleértve például üzleti partnereket, alvállalkozókat a technikai, fizetési és szállítási szolgáltatások terén, hirdetési hálózatokat, elemző szolgáltatókat, keresési információk szolgáltatóit, hitelinformációs ügynökségeket), és tőlük is kaphatunk Önről információkat.
Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
Személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha a törvény ezt lehetővé teszi számunkra. Leggyakrabban az Ön személyes adatait használjuk fel:
- Az Önnel kötendő vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez, valamint az Ön által tőlünk kért információk, termékek és szolgáltatások nyújtásához.
- A szolgáltatásunkkal kapcsolatos változásokról való értesítésre.
- Annak biztosítására, hogy a tanulási környezetünk tartalma az Ön és az Ön számítógépe számára a leghatékonyabb módon jelenjen meg.
- Amennyiben jogos érdekeink (vagy egy harmadik fél érdekei) miatt szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket.
- Amennyiben jogi vagy szabályozási kötelezettségünknek kell megfelelnünk.
Célok, amelyekre az Ön személyes adatait felhasználjuk:
- Új ügyfélként vagy felhasználóként történő regisztráció: Személyazonosság. Kapcsolat. Az Önnel kötött szerződés teljesítése, jogos érdekeink miatt szükséges (az Ön nevében vásárolt tartalom vagy termékek szállítása).
- Az Ön megrendelésének feldolgozásához és kiszállításához kapcsolódó fizetések, díjak és költségek kezelése; A nekünk járó pénzösszegek beszedése és behajtása: Személyazonosság. Kapcsolatfelvétel. Pénzügyi Tranzakció. Marketing és kommunikáció. Az Önnel kötött szerződés teljesítése és jogos érdekeink miatt szükséges (a nekünk járó tartozások behajtása).
- Az Önnel való kapcsolatunk kezelése, amely magában foglalja a következőket: Értesítjük Önt a feltételeink vagy az adatvédelmi nyilatkozatunk változásairól; Felkérjük Önt, hogy hagyjon értékelést vagy vegyen részt felmérésben: Személyazonosság. Kapcsolatfelvétel. Profil. Marketing és kommunikáció. Az Önnel kötött szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, jogos érdekeink miatt szükséges (nyilvántartásaink naprakészen tartása és annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat).
- Annak érdekében, hogy Ön részt vehessen egy nyereményjátékban, versenyben vagy felmérés kitöltésében: Személyazonosság. Kapcsolatfelvétel. Profil. Használat. Marketing és kommunikáció. Az Önnel kötött szerződés teljesítése szükséges és jogos érdekeink miatt (annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztése és üzletünk bővítése érdekében).
- Vállalkozásunk és a jelen tanulási környezet kezelése és védelme (beleértve a hibaelhárítást, az adatelemzést, a tesztelést, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentéstételt és az adatok tárolását): Személyazonosság. Kapcsolat. Műszaki. Szükséges jogos érdekeink miatt (üzleti tevékenységünk működtetése, adminisztrációs és IT-szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, csalás megelőzése, valamint üzleti átszervezés vagy csoportos átszervezés keretében), és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
- A weboldal megfelelő tartalmának és hirdetéseknek az Ön számára történő eljuttatása, valamint az Ön számára szolgáltatott tartalom és hirdetések hatékonyságának mérése vagy megértése érdekében: Személyazonosság. Kapcsolatfelvétel. Profil. Használat. Marketing és kommunikáció. Műszaki. Tanulás. Szükséges jogos érdekeink miatt (annak tanulmányozása, hogy az ügyfelek hogyan használják termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztése, visszajelzés adása, üzletünk fejlesztése és marketingstratégiánk megalapozása érdekében).
- A termékek tesztelési összetevőinek lehetővé tétele az Ön adatainak további rendszerekbe történő továbbításával: Személyazonosság. Az Önnel kötött szerződés teljesítése és jogos érdekeink miatt szükséges (az Ön nevében megvásárolt tartalom vagy termékek szállítása).
- Az adatelemzés felhasználása a tanulási környezetünk, termékeink/szolgáltatásaink, marketingünk, ügyfélkapcsolataink és tapasztalataink javítása érdekében: Műszaki. Használat. Tanulás. Szükséges jogos érdekeink miatt (a termékeink és szolgáltatásaink ügyféltípusainak meghatározása, a tanulási környezetünk naprakészen és relevánsan tartása, üzleti tevékenységünk fejlesztése és marketingstratégiánk megalapozása érdekében).
- Javaslatok és ajánlások készítése az Ön számára olyan árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek érdekelhetik Önt: Személyazonosság. Kapcsolat. Profil. Használat. Profil. Szükséges jogos érdekeink miatt (termékeink/szolgáltatásaink fejlesztése és üzletünk bővítése érdekében).
Marketing
Személyes adatait soha nem használjuk fel marketingcélokra az Ön tudta és beleegyezése nélkül. Mielőtt bármilyen marketing adatot gyűjtenénk, tájékoztatjuk Önt ezen adatok okáról és felhasználásáról.
Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy marketingüzeneteket kapjon a Cambridge-től, akkor a korábbi felhasználása, profilja és preferenciái alapján olyan termékekről és szolgáltatásokról tudunk Önnek tájékoztatást nyújtani, amelyek érdekelhetik Önt.
Tudatosan nem végzünk marketingtevékenységet 13 év alattiak számára.
Kijelentkezés
Ha korábban már hozzájárult a Cambridge marketingkommunikációjához, és nem szeretné tovább kapni ezeket a közleményeket, akkor a Cambridge bármelyik e-mailjének alján található "leiratkozás" linkre kattintva módosíthatja a beállításait. Ez automatikusan frissíti a nyilvántartásunkat, és Ön többé nem kap tőlünk közleményeket.
Ha lemond a marketingüzenetek fogadásáról, az nem befolyásolja azt a képességét, hogy megtekinthesse és megkapja a szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket és bejelentéseket.
Sütik (cookie-k)
A tanulási környezetünk cookie-kat használ, hogy megkülönböztesse Önt a tanulási környezetünk többi felhasználójától. Ez segít nekünk abban, hogy jó élményt nyújtsunk Önnek, amikor a Tanulási Környezetünkben böngészik, és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a Tanulási Környezetünket. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasítsa az összes vagy egyes böngésző cookie-kat, vagy hogy figyelmeztesse Önt, amikor a webhelyek cookie-kat állítanak be, vagy hozzáférnek azokhoz. Ha letiltja vagy elutasítja a cookie-kat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Tanulási környezetünk egyes részei elérhetetlenné válhatnak, vagy nem működhetnek megfelelően.
A cookie egy kis betűkből és számokból álló fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy a számítógép merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik olyan információkat tartalmaznak, amelyek az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek.
A sütik sokféle feladatot látnak el, például lehetővé teszik az oldalak közötti hatékony navigációt, megjegyzik a beállításait, és általában javítják a felhasználói élményt. Segítenek abban is, hogy az online megjelenő hirdetések jobban megfeleljenek Önnek és érdeklődési körének.
A tanulási környezetünk cookie-kat állít be, amelyek különböző ideig maradnak az Ön számítógépén vagy eszközén. Egyesek az egyes munkamenetek végén lejárnak, mások pedig hosszabb ideig maradnak meg, hogy amikor visszatér a tanulási környezetünkbe, jobb felhasználói élményben legyen része.
A következő cookie-kat használjuk:
- Szigorúan szükséges sütik: Ezek olyan sütik, amelyek a weboldalunk működéséhez szükségesek. Ide tartoznak például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön bejelentkezzen weboldalunk biztonságos területeire, bevásárlókosarat használjon, vagy e-számlázási szolgáltatásokat vegyen igénybe.
- Elemző/teljesítménysütik: Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatók számát, és hogy lássuk, hogyan mozognak a látogatók a weboldalunk használata során. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk weboldalunk működését, például azáltal, hogy biztosítjuk, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
- Funkcionális sütik: Ezeket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér a weboldalunkra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk az Ön számára a tartalmat, név szerint köszöntsük Önt, és megjegyezzük a preferenciáit (például a nyelv vagy a régió kiválasztását).
Ha egy látogató valamelyik linkünket egy harmadik fél weboldalára tette fel, hogy megossza a tartalmat más felhasználókkal, akkor szintén használhatunk sütiket (valószínűleg analitikai/teljesítménysütiket), amelyek segítségével nyomon követhetjük, hogy a tartalom milyen típusú elkötelezettséget és interakciót vált ki.
A Hotjar-t azért használjuk, hogy jobban megértsük felhasználóink igényeit, és optimalizáljuk a tanulási környezetünket és az Ön felhasználói élményét. A Hotjar cookie-kat és más technológiákat használ, hogy adatokat gyűjtsön felhasználóink viselkedéséről és eszközeikről. A Hotjar ezeket az információkat egy álnevesített felhasználói profilban tárolja. Sem a Hotjar, sem mi nem használjuk ezeket az információkat az egyes felhasználók azonosítására vagy az egyes felhasználókra vonatkozó további adatokkal való összevetésére. A Hotjar felhasználói profiljának létrehozását, a Hotjar által a tanulási környezetünk használatára vonatkozó adatok tárolását, valamint a Hotjar által más weboldalakon használt nyomkövető cookie-k használatát a következő lemondó linkre kattintva tilthatja le: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/
Célváltoztatás
Az Ön személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha ésszerűen úgy véljük, hogy más okból kell felhasználnunk azokat, és ez az ok összeegyeztethető az eredeti céllal. Ha magyarázatot szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy az új célú feldolgozás hogyan egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, erről értesítjük Önt, és megmagyarázzuk, hogy milyen jogalap alapján tehetjük ezt meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti szabályoknak megfelelően az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül is feldolgozhatjuk személyes adatait, amennyiben ezt jogszabály írja elő vagy engedélyezi.
Az Ön személyes adatainak közzététele
A tanulási környezet funkcióinak részeként más felhasználók láthatják az Ön személyes adatait, amikor Ön bizonyos tevékenységeket végez, mint például írásbeli vagy szóbeli munkájának beküldése vagy megosztása. Ha a Tanulási környezet használata során csatlakozik egy iskolához/osztályhoz, az iskola/osztály tanárai vagy adminisztrátorai láthatják az Ön személyes adatait.
Személyes adatait megoszthatjuk csoportunk bármely tagjával, ami a Cambridge-i Egyetem más részlegeivel és tanszékeivel, valamint a mi és leányvállalatainkkal.
Megoszthatjuk az Ön adatait kiválasztott harmadik felekkel, többek között:
- Üzleti partnerek, beszállítók és alvállalkozók a velük vagy Önnel kötött bármely szerződés teljesítése céljából.
- Analitikai és keresőmotor-szolgáltatók, amelyek segítenek minket a tanulási környezetünk fejlesztésében és optimalizálásában.
- Hitelinformációs ügynökségek az Ön hitelképességének felmérése céljából, amennyiben ez feltétele annak, hogy szerződést kössünk Önnel.
Személyes adatait harmadik feleknek is átadhatjuk:
- Abban az esetben, ha eladjuk vagy megvásároljuk bármely vállalkozásunkat vagy eszközeinket, ebben az esetben az Ön személyes adatait átadhatjuk az ilyen vállalkozás vagy eszközök leendő eladójának vagy vevőjének.
- Ha kötelességünk az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozni vagy megosztani bármely jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, vagy a felhasználási feltételeink és egyéb megállapodásaink érvényesítése vagy alkalmazása érdekében; vagy a Cambridge, ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel csalás elleni védelem és a hitelkockázat csökkentése céljából.
Nemzetközi átutalások
Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli helyre továbbíthatjuk és ott tárolhatjuk. Az adatokat az EGT-n kívül működő, nekünk vagy valamelyik beszállítónknak dolgozó személyzet is feldolgozhatja. Ezek a munkatársak többek között az Ön megrendelésének teljesítésével, az Ön fizetési adatainak feldolgozásával és a támogatási szolgáltatások nyújtásával foglalkozhatnak. Minden ésszerűen szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeljük.
Az Ön által megadott összes adatot biztonságos szervereinken vagy a szolgáltatóink szerverein tároljuk. A fizetési tranzakciókat SSL-technológiával titkosítjuk. Amennyiben olyan jelszót adtunk Önnek (vagy Ön választotta), amellyel hozzáférhet a tanulási környezetünk bizonyos részeihez, Ön felelős azért, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy jelszavát ne ossza meg senkivel.
Adatbiztonság
Megfelelő biztonsági intézkedéseket hoztunk annak megakadályozására, hogy személyes adatait véletlenül elveszítsék, felhasználják vagy jogosulatlanul hozzáférjenek, megváltoztassák vagy nyilvánosságra hozzák. Ezenkívül az Ön személyes adataihoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra, ügynökökre, vállalkozókra és egyéb harmadik felekre korlátozzuk, akiknek üzleti szükségük van rá. Ők csak a mi utasításaink alapján dolgozzák fel az Ön személyes adatait, és titoktartási kötelezettség terheli őket.
Eljárásokat vezettünk be a személyes adatok megsértésének gyanúja esetén, és értesítjük Önt és bármely vonatkozó szabályozó hatóságot a jogsértésről, amennyiben erre jogszabályi kötelezettségünk van.
Mennyi ideig használják fel a személyes adataimat?
Személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az általunk gyűjtött célok teljesítéséhez szükséges, beleértve a jogi, számviteli vagy jelentéstételi követelmények teljesítését is.
Az Ön adatait általában a közöttünk történt utolsó rögzített tranzakciót vagy interakciót követő legalább egy évig tároljuk. Az Ön fiókját tizenkét (12) hónapos inaktivitás után lezárjuk, feltéve, hogy nincs folyamatban lévő előfizetése, illetve nem vesz részt aktív osztályban. A fiókja bezárása előtt értesítjük, és ha nyitva kívánja tartani, akkor a megadott dátum előtt be kell jelentkeznie.
Az Ön törvényes jogai
Személyes adatainak frissítését vagy másolatának lekérdezését a fiókjához a "Saját profil" gombon keresztül végezheti el.
Joga van arra, hogy kérje tőlünk az Önről tárolt helytelen személyes adatok helyesbítését, a személyes adatok törlését, vagy a feldolgozásunk egyéb módon történő korlátozását, illetve hogy elektronikus másolatot kapjon az Ön által megadott személyes adatokról.
Ha másolatot szeretne kérni az általunk tárolt adatokról, vagy kérheti, hogy javítsuk, töröljük vagy más módon módosítsuk a jelenlegi feldolgozásunkat, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a privacy@cambridge.org címre.
Személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jog gyakorlásáért) nem kell díjat fizetnie. Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. Alternatívaként ilyen körülmények között megtagadhatjuk a kérésének teljesítését.
Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől ahhoz, hogy megerősíthessük személyazonosságát és biztosítsuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a személyes adatokat ne adjuk ki olyan személynek, akinek nincs joga azokat megkapni. Azért is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk a kérésével kapcsolatban, hogy felgyorsítsuk a válaszadást.
A válaszadás határideje
Igyekszünk minden jogos kérésre egy hónapon belül válaszolni. Esetenként egy hónapnál tovább is eltarthat, ha a kérelme különösen összetett, vagy ha Ön több kérelmet nyújtott be. Ebben az esetben értesítjük Önt, és folyamatosan tájékoztatjuk.
Adatvédelmi tisztviselő
A Cambridge-i Egyetemnek van egy törvényben meghatározott adatvédelmi tisztviselője - a Trilateral Research Ltd. Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velük, ezt a következő e-mail címen teheti meg: dpo@admin.cam.ac.uk. Másik lehetőségként írjon nekik a Trilateral Research Ltd, Crown House, 72 Hammersmith Road, London W14 8TH címre.
Panaszok
Ha nem elégedett azzal, ahogyan az adatait kezeljük, vagy a tőlünk kapott válasszal, joga van panaszt tenni az Információs Biztos Hivatalánál (ICO), az Egyesült Királyság adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó felügyeleti hatóságánál (www.ico.org.uk) a Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF címen.
 
METRICSTEST.COM ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
(Fordítás. A magyar és az angol nyelvű változat közül minden tekintetben az angol nyelvű változat az irányadó. Az angol nyelvű változat a cambridge.org/legal/candidate-privacy-notice oldalon található.)
Kik vagyunk mi?
Mi a Cambridge University Press & Assessment vagyunk, de Ön Cambridge néven ismerhet minket.  A Cambridge-nél mindenki szeretné, ha tudná, hogy személyes adatai biztonságos kezekben vannak.
Ez az adatvédelmi nyilatkozat a tanulóknak szól. Elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről, mit teszünk ezekkel, és hogyan ellenőrizheti azokat.
Az Ön személyes adatainak egy részét a nyelvtanár, iskola, vizsgaközpont, egyetem vagy főiskola nevében is felhasználhatjuk. Kérjük, forduljon közvetlenül a tanárhoz, hogy megtudja, hogyan használja fel az Ön személyes adatait.
Hogyan léphet kapcsolatba velünk? 
Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, szívesen fogadjuk válaszát. 
Írjon nekünk e-mailt a következő címre: privacy@cambridge.org  
Írjon nekünk a következő címre: Privacy Team at Cambridge University Press & Assessment, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi a tájékoztatót. Körülbelül 10-15 percet vesz igénybe, ha az egész Adatvédelmi tájékoztatót elolvassa.
Milyen információkat gyűjtünk és miért használjuk fel azokat?
Technikai, kapcsolattartási, vizsgáztatási, kommunikációs és egyéb információkat gyűjtünk Önről. Ezt akkor tesszük, ha Ön: 
- használja a weboldalunkat, kapcsolatba lép velünk vagy visszajelzést ad nekünk
- vizsgára vagy egyéb értékelésre jelentkezik, vagy részt vesz rajta
- feliratkozik hírek, frissítések vagy egyéb marketinges információk küldésére
Az Ön adatait arra használjuk, hogy szolgáltatásainkat az Ön számára nyújtsuk, a számunkra fontos dolgokra (például vizsgáztatási és értékelési szolgáltatások nyújtására az Ön tanára, iskolája vagy vizsgaközpontja számára), a jogszabályoknak való megfeleléshez, valamint (ha szükségünk van rá) az Ön hozzájárulására.
Az Ön személyes adatait gyűjthetjük, ha böngészi az értékelési weboldalunkat. Akár csak böngészik, vagy fiókot hoz létre, a következőket automatikusan gyűjthetjük:
- Technikai információk. A technikai információk a következőket tartalmazhatják: telefonszám, Internetprotokoll (IP) cím, bejelentkezési adatok (közösségi bejelentkezési azonosító/e-mail cím), a böngésző típusa és verziója (valamint a böngésző plugin-ek típusa és verziója), eszközazonosítók, operációs rendszer, hardver verzió, az eszköz beállításai (pl. nyelv és időzóna), időzóna beállítása, fájl- és szoftvernevek és -típusok (az Ön eszközéhez és/vagy a webhelyhez kapcsolódóan), az Ön mobilszolgáltatójára vagy internetszolgáltatójára (ISP) vonatkozó információk, az Ön látogatásával kapcsolatos információk
- Az Ön látogatásával kapcsolatos információk a következők lehetnek: teljes Uniform Resource Locators (URL), kattintásfolyam a Webhelyünkre, azon keresztül és onnan (beleértve a dátumot és az időpontot), az Ön által megtekintett vagy keresett oldalak és szolgáltatások, demográfiai adatok (beleértve az életkort és a nemet), az oldal válaszideje, letöltési hibák, az egyes oldalakon tett látogatások hossza, oldalinterakciós információk (például görgetés, kattintások és egérrel való lefordítások), nyomon követhető kampánylinkek (pl. e-mailekben vagy nyomonkövetési URL-eken keresztül), az oldalról való eltávolodásra használt módszerek, az ügyfélszolgálati számunk hívására használt telefonszám, vagy az ügyfélszolgálati csapatunkkal és a közösségi média fiókjainkkal való kapcsolatfelvételre használt közösségi médiakezelői azonosító, helymeghatározási információk.
A cookie-kon vagy az eszköz beállításain keresztül megkérdezhetjük az Ön tartózkodási helyét. Az Ön tartózkodási helye azt jelentheti, hogy az alábbiak bármelyikének segítségével ellenőrizzük, hogy Ön melyik országban vagy régióban tartózkodik: az Ön tartózkodási helyének koordinátái (földrajzi szélesség/hosszúság), az Ön teljes vagy részleges IP-címe, az Ön készülékének azonosítója (ha Apple-t használ: a hirdetők azonosítója (IFA) kódja, vagy ha Androidot használ, az Android azonosítója vagy egy hasonló készülékazonosító).  
Ha beleegyezik, hogy megossza velünk a tartózkodási helyét, akkor ezt arra használjuk, hogy helyspecifikus tartalmakat, hirdetéseket vagy egyéb szolgáltatásokat nyújtsunk, például a csalárd tranzakciók ellenőrzésére.
Helymeghatározási adatait összekapcsolhatjuk az eszközazonosítójával, hogy felismerhessük böngészőjét vagy eszközét, amikor visszatér a Webhelyünkre.  
Ezt arra használjuk, hogy:
- annak biztosítása érdekében, hogy a Webhelyünk tartalma az Ön és az Ön eszköze számára a leghatékonyabb módon jelenjen meg
- hogy megértsük, hogyan javíthatjuk webhelyünket és szolgáltatásainkat
- adatelemzéssel javítsuk webhelyünket, termékeinket/szolgáltatásainkat, marketingünket, ügyfélkapcsolatainkat és tapasztalatainkat.
Miért tesszük ezt: 
- fontos számunkra, hogy folyamatosan tanuljunk és fejlődjünk (és ezt összhangba hozzuk az Ön jogaival).
- minden olyan cookie esetében, amely nem szükséges a Honlapunk működéséhez, az Ön hozzájárulásával. 
A Cookie-nyilatkozatunk bővebben kifejti, hogyan használja a Webhelyünk a cookie-kat és az eszközazonosítókat. (Lásd a cambridgeone.org szolgáltató adatvédelmi szabályzatát feljebb.)
Ha Ön vizsgára vagy egyéb értékelésre jelentkezik, vagy részt vesz nálunk egy vizsgán vagy egyéb értékelésen
Információkat gyűjthetünk Öntől: kapcsolattartási adatokat, számlainformációkat, érzékeny (egészségügyi, biometrikus és sokszínűségi) információkat és bizonyos esetekben fizetési információkat.
- A kapcsolattartási adatok, többek között: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, iskolai/otthoni/munkahelyi postacím, telefonszám(ok).
- A számlainformációk a következőket tartalmazzák: bejelentkezési adatok (felhasználónév vagy hasonló azonosító, jelszó), születési dátum, nem (nem kötelező), foglalkoztatási és oktatási előzmények, beleértve az Ön által szerzett képesítéseket is.
- Az érzékeny információk közé tartoznak: egészségügyi információk, például bármilyen fogyatékosság vagy különleges értékelési követelmények, biometrikus adatok, például ujjlenyomat vagy arcfelismerés, sokféleséggel kapcsolatos információk, például faji és etnikai háttér.
- A fizetési információk közé tartoznak: bankszámla- vagy bankkártyaadatok, tranzakciós előzmények, az Ön korábbi fizetéseivel és vásárlásaival kapcsolatban.
Ha Ön a Webhelyünkön keresztül fizet, az Ön fizetési adatait közvetlenül a fizetési szolgáltatónknak adjuk meg. Mi nem látjuk az Ön bankszámla- vagy fizetési kártyaadatait. Az Ön által közvetlenül megadott adatokra nincs ráhatásunk, és azokra saját adatvédelmi tájékoztatójuk vagy szabályzatuk és általános szerződési feltételeik vonatkoznak.
Információk másoktól
Az Ön iskolája, központja vagy más oktatási intézménye megadhatja nekünk a fent leírt elérhetőségi, számlainformációkat vagy érzékeny (egészségügyi, biometrikus és sokszínűségi) információkat.
Személyes adatait megkaphatjuk továbbá a következőktől is:
- kormányzati szervektől és kijelölt szervektől (például az Oktatási Minisztériumtól és a Felsőoktatási Statisztikai Ügynökségtől).
- más vizsgabizottságoktól, amennyiben ez fellebbezésekhez vagy hivatali visszaélések kivizsgálásához szükséges.
- az Ön nevében szolgáltatásainkat igénybe vevő kormányzati szervek
- munkáltatók és/vagy egyetemek, amelyek megerősítik az Ön képesítéseit
- egyetemi és főiskolai jelentkezési szolgálat (UCAS)
Ezt arra használjuk, hogy kezeljük az Önnel való kapcsolatunkat, többek között a következőket:
- új jelöltként regisztráljuk Önt (beleértve az Ön személyazonosságának ellenőrzését) és kezeljük az Önnel való kapcsolatunkat.
- technikai változásokról vagy egyéb szolgáltatási frissítésekről tájékoztatjuk Önt (például ha frissítjük a Feltételeinket).
- visszajelzést kérünk Öntől és panaszokat kezelünk
- értékelési és képesítési szolgáltatásaink nyújtása, beleértve a következőket: tudományos és szakmai képesítések/programok, vizsgák és értékelések kidolgozása és nyújtása; értékelési anyagok (például vizsgakérdések és javítási útmutatók) kifejlesztése; a vizsgajegyzeteket összegyűjtése, javítása és osztályozása; kitüntetések és bizonyítványok kiállítása; az Ön iskolájának, központjának vagy oktatási intézményének támogatása, valamint az ezen folyamatok támogatására használt rendszerek adminisztrálása; Ofqual által szabályozott értékelések nyújtása; figyelemmel kísérjük az akadémiai és szakképesítések nyújtásában részt vevő személyek és szervezetek teljesítményét; kivizsgáljuk az értékeléssel kapcsolatos hivatali visszaélésekkel kapcsolatos állításokat
- üzleti tevékenységünk irányítása, beleértve a következőket: kiadványok és egyéb, az egyetemi és szakképesítésekkel kapcsolatos tanulást támogató források kidolgozása és terjesztése (ideértve a következőket: 
oktatási és képesítésnyújtási kutatások, szabványok megállapítása és egyéb tevékenységek végzése annak biztosítása érdekében, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk és megvédjük a jelölteket); a jelöltek és a vizsgák/képesítések felhasználói igényeinek megértése; egyének (például tanárok és vizsgáztatók) képzése szolgáltatásaink használatához és kezeléséhez; szolgáltatásaink és belső üzleti tevékenységünk igazgatása, beleértve a következőket: a kockázatok megértése és kivédése, a birtokunkban lévő személyes adatok védelme, belső nyilvántartás vezetése és üzleti ellenőrzések elvégzése; az adatelemzés felhasználása, hogy betekintést nyerjünk, és javítsuk webhelyünket, termékeinket/szolgáltatásainkat, marketingünket, ügyfélkapcsolatainkat és tapasztalatainkat, beleértve az egyének adatainak kombinálását és anonimizálását is.
Az érzékeny adatokat a következőkre használjuk: 
- Egészségügy: megfelelő értékelési lehetőségek biztosítása az Ön számára, beleértve az Ön által igényelt szálláshelyek kialakítását. Nem valószínű, de előfordulhat, hogy orvosi vészhelyzet esetén is fel kell használnunk és meg kell osztanunk ezeket az információkat.
- Biometrikus adatok: az Ön személyazonosságának ellenőrzése, beleértve az online vizsgákat is. 
- Sokféleséggel kapcsolatos információk az esélyegyenlőség ellenőrzéséhez.
Miért tesszük ezt: 
- része az Önnel kötött szerződésnek
- fontos számunkra, mert ez az Ön iskolájával, központjával vagy oktatási intézményével kötött szerződésünk része
- fontos számunkra, hogy irányíthassuk üzleti tevékenységünket és a Honlapunkat
- fontos számunkra, hogy segítsünk Önnek a Cambridge használatában, és hogy megértsük, hogyan tudnánk javulni
- közérdekű
- meg kell felelnünk a törvénynek
Ha érzékeny adatokat használunk fel Önről (például értékelési szállásadáshoz), akkor ezt az Ön kifejezett beleegyezésével tesszük. 
Ha kapcsolatba lép velünk, vagy visszajelzést ad nekünk       
Ha kapcsolatba lép velünk vagy kapcsolatba lép velünk, összegyűjtjük az Ön elérhetőségi és kommunikációs adatait. A kapcsolatfelvétel során megadott elérhetőségi adatokat, például: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám(ok), a közösségi média kezelőszáma.
A kommunikációs információk közé tartozik a velünk folytatott beszélgetések tartalma - például, ha kapcsolatba lép velünk, hogy egy vizsgával kapcsolatban kérdezzen minket. Ez magában foglalja a következőket: e-mailek, szöveges üzenetek, alkalmazáson belüli üzenetek és egyéb digitális üzenetek, hívások, levelek, felmérésekre adott válaszok, a velünk folytatott személyes beszélgetések, az Ön által megadott érdeklődési körök, preferenciák és visszajelzések.
Ezeket a következőkre használjuk fel: 
- válasz Önnek, beleértve a kérdések megválaszolását és a Honlapunkkal vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos esetleges problémáinak elhárítását is
- az Ön által kitöltött űrlapok vagy felmérések kezelése
Miért tesszük ezt: 
- fontos számunkra, hogy segítsünk Önnek a Cambridge használatát, és hogy megértsük, hogyan tudunk javítani.
- az Önnel kötött szerződésünk részét képezi
Ha feliratkozik, hogy híreket, frissítéseket vagy egyéb marketinget kapjon tőlünk 
Gyűjthetjük a kapcsolattartási adatokat és marketingpreferenciákat.
- A kapcsolattartási adatok közé tartoznak az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott elérhetőségi adatok, például: kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám(ok), számlázási és szállítási cím, a közösségi média kezelőszáma
- A marketing preferenciák közé tartoznak: ha Ön a marketingre való be- vagy kijelentkezést választotta, bármilyen konkrét marketingpreferencia
Ezt arra használjuk, hogy: 
közvetlen marketinget küldünk Önnek, beleértve a híreket, frissítéseket, vagy arra kérjük, hogy töltsön ki egy felmérést. 
Miért tesszük ezt:
- Ha marketinganyagot küldünk Önnek, akkor ezt az Ön hozzájárulásával tesszük.
- Ha Ön egy vállalkozás, vagy egy vállalkozásnak dolgozik, akkor ezt azért tesszük, mert ez fontos számunkra az üzlet növekedése vagy irányítása érdekében, vagy az Ön hozzájárulásával.
- A törvénynek való megfelelés érdekében is megtesszük ezt.
Milyen jogi okokból használhatjuk fel az Ön adatait?
Ha Ön az Egyesült Királyságban vagy az EU-ban él, akkor minden egyes személyes adat felhasználási módra alapos okkal kell rendelkeznünk. Ez a "Miért tesszük ezt". 
Az okok közé tartozik a hozzájárulás, az Önnel kötött szerződés, a jogi kötelezettségeink teljesítése, a közérdek és a számunkra fontos dolgok. 
Mit jelentenek az egyes jogi okok?
- Hozzájárulás: Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy marketinget küldjünk Önnek, ha Ön ehhez hozzájárult (ahol ezt a törvény előírja). Ön bármikor lemondhat a marketingről, ha az általunk küldött marketinganyagokban található "leiratkozás" linkre kattint. Néhány cookie-nk esetében is hozzájárulást használunk (további részletekért lásd a Cookie-nyilatkozatunkat).
- Szerződés: Az Ön személyes adatait a velünk kötött megállapodás (például a Feltételeink) teljesítéséhez használjuk fel, vagy ha Ön kér tőlünk valamit, hogy megállapodást kössön velünk. A velünk kötött megállapodása alapján szolgáltatási frissítéseket küldhetünk Önnek (például a vizsgával kapcsolatos részleteket, amelyre regisztrált).
- Jogi megfelelés: Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait jogi kötelezettségeinknek és/vagy bírósági végzéseknek való megfelelés érdekében kell felhasználnunk.
- Egyéb, számunkra fontos dolgok: Személyes adatait felhasználhatjuk, ha olyan dolgokra van szükségünk, amelyek számunkra vagy egy másik szervezet számára fontosak, amennyiben ezt összhangba hozzuk az Ön jogaival és érdekeivel. 
A számunkra fontos dolgok közé tartoznak:
1) Más szervezetekkel kötött megállapodások teljesítése: 
- Az iskolával, központtal vagy más oktatási intézménnyel kötött megállapodásunk teljesítése, amelyben Ön részt vesz, amelynek tagja, amelynek dolgozik vagy amelynek szolgáltatásokat nyújt.
- Feltételeink vagy más, Önnel vagy egy olyan szervezettel kötött megállapodásaink érvényesítése vagy alkalmazása, amelynek Ön dolgozik vagy amelynek szolgáltatásokat nyújt.
2) Adminisztráció és fejlesztés:
- Visszajelzések és vélemények beszerzése 
- Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink biztosítása és javítása
- Biztonsági intézkedéseink végrehajtása és javítása 
- Üzletünk bővítése és marketingstratégiánk tájékoztatása
3) Marketing és reklámozás:
- Cambridge marketingje és reklámozása egy olyan szervezet számára, amelynek Ön dolgozik vagy amelynek szolgáltatásokat nyújt.
- Reklámjaink hatékonyságának mérése vagy megértése, valamint releváns reklámok megjelenítése Önnek (többek között más weboldalak meglátogatása esetén is) 
Ha további információkat szeretne arról, hogy hogyan tartjuk egyensúlyban érdekeinket és az Ön jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Közérdek: Személyes adatait felhasználhatjuk olyan feladatokra, amelyek közérdekűek - például az Ofqual által szabályozott értékelések biztosítása.
Orvosi vészhelyzet: Nagyon valószínűtlen, de szükségünk lehet az Ön személyes adatainak (beleértve az egészségügyi adatokat is) felhasználására, ha vizsga közben orvosi vészhelyzet áll elő. Csak akkor osztjuk meg az Ön adatait, ha ez szükséges, például a vizsgafelügyelővel vagy egészségügyi szakemberekkel.
Kivel osztjuk meg az Ön adatait?
Megoszthatjuk az Ön személyes adatait Cambridge más részeivel, szolgáltatóinkkal és szakmai tanácsadóinkkal, üzleti partnereinkkel, tudományos és oktatási partnereinkkel (beleértve az Ön szolgáltatóját, iskoláját, főiskoláját vagy egyetemét), vagy ha erre jogszabály kötelez minket.
Személyes adatait megoszthatjuk a következőkkel: 
- csoportunk bármely tagjával, ami a Cambridge-i Egyetem más részlegeit és részlegeit jelenti, beleértve a mi és leányvállalatainkat is
- az Ön szülőjével vagy gondviselőjével, amennyiben erre jogi okunk van (például ha Ön 18 év alatti).
- az Ön szolgáltatója, iskolája, vizsgaközpontja vagy oktatási intézménye, beleértve a vizsgáztatókat is
- az Egyetemek és Főiskolák Felvételi Szolgálata (UCAS), főiskolák, egyetemek, potenciális munkáltatók és egyéb szervezetek, a jelentkezők jelentkezésének támogatása érdekében.
- kutatási partnereink, beleértve Cambridge más részeit és a Cambridge-i Egyetemet is
- szolgáltatóink, olyan szervezetek, amelyek támogatják a Webhelyen keresztül kínált szolgáltatásokat, és kizárólag a mi nevünkben, utasításaink és az adatvédelmi törvények szerint dolgozzák fel az Ön személyes adatait. A szolgáltatók például a következőkben segítenek nekünk: a weboldal és az adatok tárhelye, weboldal-elemző és keresőmotor-szolgáltatók, marketinglisták kezelése, e-mailek és egyéb levelek küldése, ügyfélszolgálat és visszajelzés, számlázás és fizetésfeldolgozás, hitelinformációs ügynökségek (csak akkor, ha az átvilágításhoz szükségünk van az Ön hitelképességére), IT-támogatás.
Szolgáltatóink kizárólag arra használják fel az Ön adatait, hogy a számunkra nyújtott szolgáltatásaikat nyújtsák. Ezek lehetnek:
- könyvvizsgálóink, jogi és egyéb szakmai tanácsadóink
- bárki, akinek információt kell szolgáltatnunk jogaink, tulajdonunk vagy biztonságunk, ügyfeleink vagy más harmadik felek védelme érdekében, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vagy az Önnel kötött bármely megállapodás (például a Feltételeink) szerinti jogaink érvényesítése érdekében. Ez magában foglalja az információcserét más vállalatokkal és szervezetekkel a csalás, a hitelkockázat és a kiberbűnözés felderítése és megelőzése céljából.
- ha bírósági végzés alapján erre köteleznek bennünket, vagy ha kötelességünk (vagy úgy véljük, hogy kötelességünk), hogy eleget tegyünk bármely jogi kötelezettségünknek.
Hol tároljuk az Ön adatait?
Cambridge székhelye az Egyesült Királyságban található. Globális szervezet vagyunk, amelynek világszerte vannak irodái, így előfordulhat, hogy az Ön adatait az Egyesült Királyságon kívülre kell továbbítanunk:
- a tárolásukhoz, és ahhoz, hogy a Webhelyünket és szolgáltatásainkat az Ön számára biztosítani tudjuk
- ha erre jogszabályi kötelezettségünk van
Az Ön adatait olyan harmadik feleknél is tárolhatjuk, akik velünk együttműködve segítenek abban, hogy szolgáltatásainkat az Ön számára nyújthassuk.
Ha az Ön adatait nemzetközi szinten továbbítjuk, gondoskodunk arról, hogy az Ön adatai jogi védelemben részesüljenek. 
Hogyan védjük az Ön adatait?
Biztonságos kezekben van. Az Ön adatait különböző technikai, szervezési és szerződéses módon védjük:
- technikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk (például végponttól végpontig terjedő titkosítást vagy többfaktoros hitelesítést)
- lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy csak azok férjenek hozzá az Ön adataihoz, akiknek szükségük van rá, és hogy az Ön adatait kezelő cambridge-i munkatársak tisztában legyenek azzal, hogyan kell azokat felelősségteljesen használni és biztonságban tartani
- megköveteljük a szolgáltatóinktól, hogy szerződésben vállalják, hogy lépéseket tesznek az általunk átadott személyes adatok védelme érdekében (beleértve a megosztott információk korlátozását és a titoktartási kötelezettségvállalások megkövetelését is)
Mi történik, ha más weboldalakra hivatkozunk?
Más weboldalakra (beleértve az alkalmazásokat is) hivatkozhatunk. A weboldalaknak saját adatvédelmi nyilatkozatuk vagy szabályzatuk lesz, amelyet el kell olvasnia, mielőtt személyes adatokat használna vagy megosztana az oldallal. 
Nem vállalunk felelősséget ezekért a webhelyekért, az azokon található tartalmakért, illetve azok szabályzataiért és közleményeiért. A hivatkozás nem jelenti azt, hogy támogatjuk a hivatkozott weboldal nézeteit. Nincs befolyásunk ezen weboldalak elérhetősége felett. 
Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait?
Általában nem őrizzük meg az Ön adatait a szükségesnél hosszabb ideig, de előfordulhat, hogy hosszabb ideig is megőrizzük, ha egy probléma megoldása vagy nyilvántartás vezetése miatt van rá szükségünk. 
A személyes adatokat általában addig őrizzük meg, ameddig az eredeti okok miatt szükségesek, amiért gyűjtöttük őket (például amíg Ön rendelkezik nálunk fiókkal), de előfordulhat, hogy hosszabb ideig is megőrizzük, ha egy probléma megoldására vagy nyilvántartás vezetésére van szükségünk.
A vizsga- és értékelési eredményeket határozatlan ideig megőrizzük a jelöltjeink számára, akiknek sok évvel a vizsga letétele után is szükségük lehet arra, hogy megmutassák, milyen eredményeket kaptak, valamint azért, mert közfeladatunk, hogy nyilvántartást vezessünk az általunk kiadott eredményekről.
Az Ön személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük:
- ha panaszt tesz (azért, hogy elég sokáig megőrizhessük a panaszokról készült nyilvántartásunkat)
- ha tudomásunk van folyamatban lévő vagy folyamatban lévő jogi eljárásról, vagy ésszerűen feltételezzük, hogy fennáll a jogi eljárás esélye
- bizonyos körülmények között, ha az alkalmazandó jogszabályok szerint kötelesek vagyunk
- ha kutatási célból szükséges
Ha Ön beleegyezik a tőlünk származó marketingtevékenységbe, és később meggondolja magát (vagy tiltakozik személyes adatainak egyéb felhasználása ellen), akkor hosszabb ideig megőrizhetjük az Ön preferenciáinak nyilvántartását, hogy továbbra is tiszteletben tudjuk tartani azokat. 
Összekapcsolhatjuk és anonimizálhatjuk az egyének adatait, és az anonimizált adatokat korlátlan ideig megőrizhetjük - többek között archiválási, kutatási vagy statisztikai célokra. 
Hogyan ellenőrizheti személyes adatait?
Személyes adatai felett jogai lehetnek (ezek a jogok nem feltétlenül érvényesek az esetek 100%-ában). Kérjük, kérdezze meg tőlünk, és mi szívesen segítünk.
Joga lehet a következőkhöz:
- megtudhatja, hogy milyen adatokat tárolunk Önről
- kérheti tőlünk, hogy adjunk Önnek másolatot az adatairól
- kérheti, hogy módosítsuk az adatait
- kérheti, hogy javítsuk ki, töröljük, korlátozzuk vagy szüntessük meg az Ön adatainak felhasználását.
- kérheti tőlünk, hogy az Ön adatait harmadik félnek továbbítsuk
- meggondolhatja magát azzal kapcsolatban, hogy tároljuk-e az adatait (vagy küldjünk-e Önnek marketinganyagot)
Ezek a jogok nem abszolút érvényűek - ha valamelyik jog nem, vagy csak az Ön adatainak egy részére, illetve az általunk az adatokkal végzett tevékenységek egy részére vonatkozik, a válaszunk részeként tájékoztatni fogjuk erről.
Ha szeretné gyakorolni ezen jogok bármelyikét az Ön adatai felett, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@cambridge.org címen. 
Adatvédelmi tisztviselőnk a Trilateral Research Ltd. A következő e-mail címen küldhet nekik e-mailt: dpo@admin.cam.ac.uk vagy írhat nekik a következő címre: Trilateral Research Ltd, Crown House, 72 Hammersmith Road, London W14 8TH.
Ha bármilyen aggálya van, joga van panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.
Ha Ön az Egyesült Királyságban tartózkodik, a felügyeleti hatóság az Információs Biztos Hivatala (Information Commissioner's Office, ICO). Honlapjukat a www.ico.org.uk címen látogathatja meg. 
Ha az EU-ban tartózkodik, a helyi adatvédelmi hatóságot itt találja: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080.